Výročná členská schôdza 13.05.2022

    Výročná členská schôdza (VČS) sa uskutočnila dňa 13. marca 2022 o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti železničnej stanice Trnava na 6. poschodí. Na VČS sa zúčastnilo 50 z 83 členov KPŽT čo je 60,24 % účasť, čím bola VČS uznášaniaschopná. Výročnú členskú schôdzu otvoril a z poverenia výboru viedol tajomník KPŽT Ing. Marek Bavolár.
    Na úvod schôdze predseda KPŽT Mgr. Jozef Schmidt privítal hostí : Ing. Ivana Janáča - riaditeľa Zväzu Slovenských vedecko-technických spoločností a PhDr. Miloša Čikovského – člena výboru Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti – sekcie doprava.
    Zväz Slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS), na návrh sekcie doprava Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (SVTS)  ocenil dvoch členov KPŽT. Ocenení boli Ing. Ľubomír Gazdík – Strieborná medaila a Ing. Dušan Holík stupňom Čestné uznanie, za doterajšie úspešné pôsobenie a vykonané práce pre SVTS doprava a KPŽT. Toto ocenenie im odovzdal Ing. Ivan Janáč, riaditeľ Zväzu Slovenských vedecko-technických spoločností.
    V súlade so schváleným programom VČS predniesol predseda KPŽT Mgr. Jozef Schmidt správu o činnosti KPŽT za roky 2020 a 2021.
Rok 2020:
Prvou akciou bola výročná členská schôdza, konaná  dňa 6. marca 2020. Zúčastnilo sa jej 52 členov a okrem obvyklého programu sa uskutočnilo aj  odovzdanie ocenenia ZSVTS dvom členom KPŽT. Čestné uznanie si prevzali Ing. Peter Siváček a Ing. Peter Papík. 
Druhou akciou bol Jubilejný 10. ročník turistického pochodu „Memoriál Mariána Školníka – po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“ na počesť a pamiatku zakladajúceho člena a prvého predsedu KPŽT Ing. Mariána Školníka.
Tretia akcia bola Plavecký hrad – jazda sezónnym vlakom do Plaveckého Podhradia a výstup na Plavecký hrad“.
Štvrtou bola brigáda na lesnej železnici na Katarínke, ktorá sa uskutočnila až v auguste, namiesto plánovaného mesiaca jún.
V poradí piatou akciou bola v dňoch 4. až 6. septembra 2020  „Exkurzia Považská lesná železnica – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline“. Zúčastnilo sa jej 22 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov.
Ďalšie akcie z plánu na rok 2020 sa z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu COVID-19 neuskutočnili. Rovnako tradičný siedmy ročník Konferencie „Železnice v Trnavskom regióne História - Súčasnosť – Budúcnosť. Príspevky jednotlivých prednášajúcich boli priebežne umiestňované na webových stránkach KPŽT a VLAKY.NET.
Posledným bodom plánu práce KPŽT na rok 2020 bolo vydanie publikácie o histórii zabezpečovacej techniky (október 2020) „Historický vývoj zabezpečovacej techniky železníc na Slovensku 1848 až 2007“, autor Ing. Marko Engler, PhD.
 Rok 2021:
 Prvou akciou bola brigáda na lesnej železnici na Katarínke. Zúčastnilo sa jej 13 členov klubu a ich rodinných príslušníkov.
Ako druhá bola akcia „11.ročník pochodu Memoriál Ing. Mariána Školníka – Po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“. Zúčastnilo sa ho 28 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov.
Treťou akciou bola aktivita realizovaná na základe objednávky Mestského úradu v Trnave, Prednášku k 175. výročiu konskej železnice v rámci cyklu Potulky Malým Rímom. Súčasne sme účastníkom prezentovali aj expozíciu umiestnenú vo výstavnom vozni KPŽT, ktorý je súčasťou pamätníka železničnej dopravy na železničnej stanici v Trnave.
Štvrtou akciou bola „Exkurzia - Nitrianska poľná železnica a Slovenské poľnohospodárske múzeum“. Zúčastnilo sa jej 10 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov.
V zmysle plánu činnosti KPŽT sa podarilo aj napriek pandémii koronavírusu usporiadať ďalší, v poradí už ôsmy ročník konferencie zameranej na minulosť, súčasnosť a aj budúcnosť železníc. Konferencia sa uskutočnila v zasadačke Mestského úradu v Trnave dňa 21. októbra 2021 so začiatkom o 13:30 hodine. Vzhľadom na platné opatrenia pre pandémiu COVID-19 bolo možné konferenciu uskutočniť len pre obmedzený počet účastníkov. Pre tých, ktorí sa na konferenciu nedostali, bolo zabezpečené online streamovanie prenosu z konferencie.
Ako vidieť, z vyššie uvedených aktivít KPŽT aj napriek výrazným obmedzeniam z dôvodu pandémie koronavírusu, sa uskutočnilo viacero akcií za aktívnej účasti členov KPŽT, sponzorov z rôznych spoločností, či už železničných alebo mimo železničných. Za spoluprácu a podporu patrí všetkým poďakovanie.
     V ďalšej časti schôdze predniesol Správu o hospodárení KPŽT za roky  2020 a 2021 hospodár KPŽT - Ing. Ľubomír Gazdík a Revíznu správu predniesol predseda revíznej komisie - Ing. Dušan Holík.
    Predseda KPŽT Mgr. Jozef Schmidt prítomných oboznámil s plánom  Činnosť KPŽT na rok 2022. Plán činnosti KPŽT je zverejnený na webovej stránke www.kpzt.sk v sekcii „Činnosť“.
    Nadväzne na plán práce predložil hospodár KPŽT - Ing. Ľubomír Gazdík návrh rozpočtu na rok 2022. Konštatoval, že predpokladané príjmy v tomto roku budú zárukou ich úspešného zvládnutia.
    Vzhľadom na ukončenie volebného obdobia sa v zmysle § 4, ods. 3 písm. d) Stanov KPŽT uskutočnili voľby do Výboru KPŽT a do Revíznej komisie KPŽT. Za predsedu bol zvolený Mgr. Jozef Schmidt, za tajomníka Ing. Marek Bavolár, za hospodára Ing. Roman Remenár, členmi výboru sa stali Mgr. Roman Beňo, Ing. Marko Engler, PhD, Ing. Ľubica Mináriková a Ing. Peter Siváček. Za predsedu revíznej komisie bol zvolený Ing. Dušan Holík, a členmi sa stali Ing. Ľubomír Gazdík a Ing. Stanislav Trulík.
    V diskusii vystúpilo celkom sedem diskutujúcich.
V jej úvode naše rokovanie VČS pozdravil PhDr. Miloš Čikovský a predniesol návrhy možnej spolupráce s inými klubmi podobného zamerania. Tiež vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu medzi oboma zložkami (SVTS a KPŽT) a poďakoval za našu aktívnu činnosť.
Pani Gazdíková navrhla zvýšenie členského príspevku od budúceho roku na 10 EUR za rok a pre nepracujúcich dôchodcov na 5 EUR za rok.
Pán Ružek poďakoval za veľmi dobrú spoluprácu s Lesnou železnicou Katarínka a vyzdvihol najmä ochotu a brigádnickú pomoc na dostavbe a údržbe tejto železnice.
Pán Engler vo svojom príspevku hovoril o doterajšej činnosti KPŽT v súvislosti s pripomenutím si jeho 25 ročnej nepretržitej činnosti. Toto výročie bolo v roku 2021.
Pán Wagner priblížil plánovanú aktivitu Malokarpatská lesná železnica, ktorá bude v prvú júlovú sobotu.
Pán Bavolár pre členskú základňu uviedol bližšie informácie o pripravovanej akcii do Vysokých Tatier, súvisiacu s uvedením do prevádzky zrekonštruovanej ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso.
Pán Schmidt vo svojom príspevku hovoril o súčasných pomeroch na železnici so zameraním na Železničnú spoločnosť Slovensko. Tiež poďakoval Ing. Gazdíkovi, ako jednému zo zakladajúcich členov KPŽT a v súvislosti s jeho odchodom z výboru KPŽT mu navrhol jednorazovú odmenu 100 EUR.
    Mgr. Jozef Schmidt, predseda KPŽT mal záverečné slovo v ktorom, okrem iného, poďakoval za prejavenú dôveru pri vedení KPŽT a tiež požiadal všetkých členov klubu o aktívnu spoluprácu. Uistil ich, že novozvolený výbor vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie ďalšieho úspešného fungovania klubu a to samozrejme za výdatnej podpory a pomoci vás, členov klubu. 
Fotografie z výročnej členskej schôdze sú v Galérii
 

Výročná členská schôdza 13.05.2022

Názov súboru Veľkost
Pozvánka VČS KPŽT 13.05.2022.pdf 0.3 MB

Výročná členská schôdza 6.3.2020

Výročná členská schôdza (VČS) sa uskutočnila v piatok 6. marca 2020 o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti železničnej stanice Trnava na 6. poschodí. Na VČS sa zúčastnilo 52 z 91 členov KPŽT čo je 57,14 % účasť, čím bola VČS uznášaniaschopná. Výročnú členskú schôdzu otvoril a z poverenia výboru viedol člen výboru Bc. Milan Kubiček.
V súlade so schváleným programom VČS predniesol predseda KPŽT Mgr. Jozef Schmidt správu o činnosti KPŽT za rok 2019.
Vo svojej správe sa zameral na ťažiskové aktivity uplynulého obdobia, ktorými boli:
 
 • Trnavské kontexty, beseda s účasťou nášho člena Marka Englera, počas ktorej sa spomínalo na Bohuslava Kráľoviča.
 • Výročná členská schôdza dňa 8. marca 2019, na ktorej sa zúčastnilo 59 členov a okrem obvyklého programu sa uskutočnili aj Voľby do výboru KPŽT a do revíznej komisie. Zároveň bol odstupujúcemu predsedovi Ing. Miloslavovi Lužákovi udelený štatút „Čestný predseda KPŽT“.
 • ročník turistického pochodu „Memoriál Mariána Školníka – po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“ na počesť a pamiatku zakladajúceho člena a prvého predsedu KPŽT.
 • Brigáda na lesnej železnici na Katarínke, ktorej sa zúčastnilo 10 členov klubu a ich rodinných príslušníkov.
 • V dňoch 23. až 25. augusta 2019 sa zúčastnilo 35 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov exkurzie na ozubnicovú železnicu Tanvald – Kořenov – Harrachov.
 • Ústrednou akciou KPŽT v roku 2019 bolo pripomenutie si 120 rokov prevádzky na železničnej trati Jablonica – Brezová pod Bradlom. Klub vydal publikáciu, pamätný odznak a dňa 14. septembra 2019 vyvrcholili oslavy jazdou mimoriadneho motorového vlaku na trati Trnava – Jablonica – Brezová pod Bradlom a späť.
 • KPŽT dňa 3. októbra 2019 participoval aj na akcii Kam po skončení základnej školy „Študuj dopravu“, ktorú organizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ktorá prebiehala v priestoroch železničnej stanice Trnava a Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Náš klub sprístupnil časť svojej expozície pre návštevníkov, ktorí okrem artefaktov nachádzajúcich sa v expozičnom vozni si so záujmom prezreli aj prevádzku modelovej železnice.
 • V novembri sa konal v poradí už 6. ročník Konferencie zameranej na minulosť, súčasnosť a aj budúcnosť železníc. Konferencia sa uskutočnila v zasadačke Mestského úradu v Trnave dňa 14. novembra 2019 o 13.00 hodine. Jednou z noviniek bolo zaradenie prednášky študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Týmto krokom chceme prilákať mládež, ktorá by mala postupne preberať aktivitu v dobrovoľníckej činnosti a zároveň poskytnúť možnosť prezentácie činností žiakov zo Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave.
 • V decembri 2019 sa uskutočnilo rozšírené zasadnutie výboru KPŽT, na ktorom sme bilancovali rok 2019 a pripravovali program aktivít na rok 2020.
 • Ako vidieť, z vyššie uvedených aktivít KPŽT v roku 2019, toto všetko by nebolo možné bez aktívnej účasti členov KPŽT, sponzorov z rôznych spoločností, či už železničných alebo mimo železničných a orgánov samospráv. Za všetku tú spoluprácu a podporu patrí všetkým poďakovanie.
 V ďalšej časti schôdze predniesol Správu o hospodárení KPŽT za rok 2019 hospodár KPŽT - Ing. Ľubomír Gazdík a Revíznu správu predniesol predseda revíznej komisie - Ing. Dušan Holík.
 
Predseda KPŽT Mgr. Jozef Schmidt prítomných oboznámil s plánom  Činnosť KPŽT na rok 2020. Plán činnosti KPŽT je zverejnený v sekcii „Činnosť“.
 
Nadväzne na plán práce predložil hospodár KPŽT - Ing. Ľubomír Gazdík návrh rozpočtu na rok 2020. Konštatoval, že predpokladané príjmy v tomto roku budú zárukou ich úspešného zvládnutia.
 
Zväz Slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS), na návrh sekcie doprava Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (SVTS)  ocenil dvoch členov nášho KPŽT. Ocenení boli Ing. Peter Siváček a Ing. Peter Papík stupňom Čestné uznanie, za doterajšie úspešné pôsobenie a vykonané práce pre SVTS doprava a KPŽT. Toto ocenenie im odovzdal Ing. Milan Klubal, predseda SVTS, sekcie doprava.
 
V diskusii vystúpili celkom štyria diskutujúci. V jej úvode naše rokovanie VČS pozdravil Ing. Milan Klubal, predseda SVTS sekcia doprava. Okrem iného vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu medzi oboma zložkami a poďakoval za našu aktívnu činnosť. Nadväzne informoval o pripravovanej aktivite SVTS doprava a to na tematicky zameraný zájazd do Berlína (Nemecko) v mesiaci september 2019 (link INNOTRANS). Pán Schmidt informoval o pripravovanej exkurzii klubu do Pribyliny, ktorej termín sa posunul o týždeň, na začiatok septembra. Otázku príspevku členov vysvetlil pán Gazdík. Ten tiež informoval o možnosti prispieť pre náš klub 2% (3%) z daní tých, ktorí túto možnosť majú s tým, že tlačivá sú na našej stránke www.kpzt.sk. Pán Ružek vyslovil poďakovanie za zrealizovanú aktivitu – brigádu na úzkorozchodnej železničnej trati na Katarínke.
 
Mgr. Jozef Schmidt, predseda KPŽT, mal záverečné slovo v ktorom, okrem iného, poďakoval členom klubu za účasť na aktivitách a organizátorom jednotlivých aktivít za ich úspešnú realizáciu. Tiež požiadal všetkých členov klubu o aktívnu spoluprácu. Uistil ich, že výbor vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie ďalšieho úspešného fungovania klubu a to samozrejme za výdatnej podpory a pomoci členov klubu.
Fotografie z VČS sú umiestnené v sekcii "Galéria".

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu - 6. marca 2020

Názov súboru Veľkost
Pozvánka VČS KPŽT_06.03.2020.pdf 0.47 MB

Výročná členská schôdza mala obvyklý priebeh.

         Tak, ako bolo uvedené v pozvánke, výročná členská schôdza (VČS) sa uskutočnila v piatok 8. marca 2019 o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti trnavskej stanice na 6. poschodí. Na Výročnej členskej schôdzi sa zúčastnilo 59 z 91 členov KPŽT čo je 64,83 % účasť, čím bola VČS uznášaniaschopná. Predsedajúci členskej schôdze bol Mgr. Jozef Schmidt. 

          V súlade so schváleným programom VČS odznela správa o činnosti KPŽT za uplynulý rok. Tento rok bol pre naše Občianske združenie mimoriadne aktívnym a bohatým na akcie.

          Dominantnou akciou KPŽT bolo pripomenutie si 120 rokov prevádzky na železničnej trati Trnava – Smolenice – Jablonica – Senica – Kúty. Pri príležitosti osláv 120. výročia trate Trnava – Kúty za finančnej podpory viacerých podporovateľov KPŽT vydal brožúru, v rámci osláv 120. výročia trate Trnava – Kúty bola inštalovaná pamätná tabuľa na staničnej budove v Kútoch, ktorá tak bude pripomínať 120. výročie príchodu prvého parného vlaku z Trnavy do Kútov cez Jablonicu. KPŽT tiež dal vyrobiť pri tejto príležitosti pamätný odznak. V sobotu 9. júna 2018 oslavy 120. výročia prevádzky železničnej trate Trnava – Smolenice – Jablonica – Senica – Kúty prebiehali formou jazdy mimoriadneho motorového vlaku na trati Trnava – Kúty a späť. Nadväzne odzneli i správy o hospodárení a o revízii hospodárskej činnosti.

Návrh plánu činnosti KPŽT je rovnako zaujímavý a plný aktivít klubu. Plánujeme celkom sedem akcií a to:

 • 9. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka – po stopách malokarpatských železníc – Katarínka                                          Termín: 27. apríla 2019                                                                                                             
 • Železnica očami detí – aktivita ku Dňu detí                                                                                                                                       Termín: 5. júna 2019                                                                           
 • Vydanie brožúry pri príležitosti 120. výročia zahájenia prevádzky na železničnej trati Jablonica – Brezová pod Bradlom. Termín: 30. júna 2019
 • Exkurzia na ozubnicovú železničnú trať Tanvald – Kořenov – Harrachov                                                                              Termín je 23.-25. augusta 2019
 • Pripomenutie si 120. výročia uvedenia do prevádzky železničnej trate Jablonica – Brezová pod Bradlom spojené s nostalgickou jazdou z Trnavy do Brezovej pod Bradlom a späť.                         Termín: 14. septembra 2019
 • Študuj dopravu – participácia KPŽT na „Dni otvorených dverí TTSK“ a MDV SR                                                                     Termín: 3. októbra 2019
 • Konferencia VI - Železnice v trnavskom regióne                                                                                                                           Termín: 24. októbra 2019     

V ďalšom pokračovaní VČS predsedajúci uviedol, že súčasný predseda KPŽT Ing. Miloslav Lužák sa na vlastnú žiadosť rozhodol nekandidovať za člena výboru. Vychádzajúc z tejto skutočnosti navrhol, aby Ing. Miloslavovi Lužákovi bol udelený štatút „Čestný predseda KPŽT“. Prítomní tento návrh prijali a všetci vyjadrili súhlas s týmto návrhom.

Potom sa uskutočnili voľby do výboru KPŽT a do revíznej komisie KPŽT.

Do výboru KPŽT boli navrhnutí títo páni: Ing. Marek Bavolár, Ing. Marko Engler, PhD, Ing. Ľubomír Gazdík, Bc. Milan Kubiček, Ing. Roman Remenár, Mgr. Jozef Schmidt a Ing. Peter Siváček.

Do revíznej komisie boli navrhnutí títo páni: Ing. Dušan Holík, Bc. Milan Perný a Ing. Stanislav Trulík

Verejným hlasovaním boli uvedení páni zvolení. Novým predsedom KPŽT bol zvolený Mgr. Jozef Schmidt, novým tajomníkom bol zvolený Ing. Marek Bavolár a "staronovým" hospodárom bol zvolený Ing. Ľubomír Gazdík. Ostatní páni sú členovia výboru bez osobitnej funkcie. Rovnako bola zvolená aj revízna komisia, ktorej predsedom je Ing. Dušan Holík a ďalší dvaja páni sú jej členovia.

             Mgr. Jozef Schmidt, zároveň ako novozvolený predseda KPŽT mal záverečné slovo v ktorom, okrem iného, poďakoval za prejavenú dôveru pri vedení KPŽT a tiež požiadal všetkých členov klubu o aktívnu spoluprácu. Uistil ich, že výbor vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie ďalšieho úspešného fungovania klubu a to samozrejme za výdatnej podpory a pomoci vás prítomných. Potom zasadnutie ukončil.

Súbory na stiahnutie

Názov súboru Veľkost
Pozvánka VČS KPŽT_08.03.2019.docx 0.03 MB

Výročná členská schôdza Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia

Aj v tomto roku sa uskutoční

Výročná členská schôdza (VČS) Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT).

Pripravujeme ju na 8. marca 2019 s obvyklým začiatkom o 15.00 hodine.

Čoskoro nájdete na našej stránke konkrétnu pozvánku aj s programom rokovania.

Výbor KPŽT

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA (VČS) Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT)

Podľa Plánu práce sa uskutočnila VČS dňa 9. marca 2018 o 15.30 v zasadacej miestnosti Železničnej stanice Trnava na Kollárovej ulici. Zúčastnilo sa nás 53 členov. Na rokovaní bol prítomný aj Ing. Milan Klubal, predseda Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (SVTS) - doprava.

Okrem štandardných bodov rokovania bol prijatý a schválený aj Plán práce KPŽT na rok 2018, teda navrhnuté akcie boli odsúhlasené. Zároveň bola prerokovaná novela Stanov KPŽT. Dve pripomienky z diskusie boli akceptované a takto doplnený návrh bude zaslaný na Ministerstvo vnútra SR na schválenie.

V diskusii Ing. Milan Klubal,  okrem iného vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu medzi oboma zložkami a poďakoval za našu aktívnu činnosť. Tiež ponúkol našej členskej základni účasť na dvoch akciách poriadaných SVTS – doprava a to do Talianska a Nemecka (výstava InnoTrans Berlín, september 2018). Taktiež pán Schmidt informoval o doteraz známych podrobnostiach súvisiacich so 120. výročím uvedenia do prevádzky železničnej trate Trnava – Kúty, najmä o jazde historického vlaku. Pán Lužák, predseda KPŽT uviedol, že na akciu 120. výročie uvedenia do prevádzky železničnej trate Lužianky – Leopoldov bude pripravená brožúra a pamätný odznak. Zároveň KPŽT zabezpečuje obnovu pamätnej dosky osadenej na prijímacej budove v Hlohovci. Rovnako, okrem už spomenutej nostalgickej jazdy vlaku na trati Trnava – Kúty bude pripravená brožúra a budú vydané pamätné odznaky.

V závere bolo prijaté navrhnuté uznesenie z VČS a následne sme si pripomenuli medzinárodný deň žien (MDŽ) odovzdaním kvetov prítomným členkám. Potom predseda KPŽT ukončil oficiálnu časť VČS a nasledovalo spoločenské posedenie.

Niekoľko záberov z rokovania i posedenia si môžete pozrieť v Galérii.