Výročná členská schôdza 08.03.2024

Výročná členská schôdza (VČS) Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) sa uskutočnila dňa 08. marca 2024 o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti železničnej stanice Trnava na 6. poschodí. Na VČS sa zúčastnilo 43 z 93 členov KPŽT čo je 46,23 % účasť, čím bola VČS uznášaniaschopná.
Výročnú členskú schôdzu KPŽT otvoril člen výboru KPŽT pán Ing. Peter Siváček, ktorý srdečne privítal hostí a všetkých prítomných a následne ju aj z poverenia výboru viedol.
         
V súlade so schváleným programom VČS predseda KPŽT  Mgr. Jozef Schmidt správu o činnosti KPŽT za rok 2023.
Prvou akciou v roku 2023 bola výročná členská schôdza, konaná  dňa 17. marca 2023 na obvyklom mieste, v zasadačke administratívnej budovy železničnej stanice Trnava. Zúčastnilo sa jej 43 členov. Schôdza prebehla v súlade so schváleným programom, kde bol schválený plán činnosti a rozpočet KPŽT na rok 2023.
 
V pondelok 1. mája 2023 sa uskutočnil „13.ročník pochodu Memoriál Ing. Mariána Školníka – Po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“. V zmysle plánu činnosti sa mal uskutočniť 29.4.2023 avšak vzhľadom na nepriaznivé počasie bol preložený na pondelok 1.5.2024. Zúčastnilo sa ho 27 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. Tradičný výstup na Katarínku z obce Naháč absolvovalo 8 účastníkov, väčšina prišla od horárne nad Dechticami. Účastníci akcie si prezreli zrúcaninu kláštora a hlavná časť akcie sa ako vždy uskutočnila v priestoroch úzkorozchodnej železničky na Katarínke.
Dňa 13. mája 2023 sa v zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2023 uskutočnila „Brigáda na Expozícii KPŽT“ umiestenej pri 4. nástupišti ŽST Trnava. Zúčastnilo sa jej 5 členov klubu. Brigádnici vykonali opravu časti steny na klubovom vozni „Daa-k“ a zrealizovali montáž striešok na vitríny expozície a opravu náteru na vitrínkach.
 
Aj v tomto roku sa uskutočnila akcia „Železnica očami detí“. Akcia sa uskutočnila 31. mája 2023 a zúčastnilo sa jej 20 detí, dve učiteľky a asistentka. Deti si prezreli expozíciu KPŽT na 4. nástupišti ŽST Trnava a svoje zážitky vyjadrili graficky v priestore "veže" železničnej stanice Trnava. Zopár kresieb bolo dočasne zverejnených na nástenke KPŽT vo vestibule ŽST Trnava a skeny všetkých výkresov sú zverejnené na webovej stránke KPŽT.
 
Dňa 3. júna 2023 sa v zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2023 uskutočnila „Brigáda na lesnej železnici na Katarínke“. Zúčastnilo sa jej 20 členov klubu a ich rodinných príslušníkov, čo je v doterajšej 5 ročnej histórii brigády najvyšší počet účastníkov. Brigádnici položili novú výťažnú koľaj na koncovej staničke „Pokoj a dobro“ pre potrebu obehu rušňa, naukladali do „stohov“ množstvo ťažkých podvalov, dosýpali štrk do koľajiska pred a v staničke „Katarínka Pokoj a dobro“. Brigádničky nafarbili vonkajšie priestory jedného nákladného vozňa a vyčistili koľajovú križovatku vedľa priecestia.
Dňa 8. júla 2023 sa v zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2023 uskutočnila akcia  „Exkurzia – Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach“. Zúčastnilo sa jej 16 členov klubu a ich rodinných príslušníkov.  Múzeum sa nachádza v priestoroch budovy železničnej zastávky Rajecké Teplice. Odborný výklad poskytla sprievodkyňa múzea, ktorá prítomných oboznámila o cestnej a vodnej doprave od najstarších čias po 20. storočie, o vývoji železničnej dopravy na Slovensku a vývoji automobilizmu, motorizmu, výstavby ciest a verejnej dopravy.
 
V zmysle plánu činnosti sa v dňoch 25.8. – 27.8.2023 mala  uskutočniť „Exkurzia - Mladějovská priemyselná železnica, Priemyselné múzeum Mladějov, avšak pre veľmi malý záujem členov klubu sa táto akcia neuskutočnila.
 
KPŽT dňa 12. októbra 2023 participoval na akcii „Študuj dopravu – participácia KPŽT na Dni otvorených dverí SPŠ dopravnej v Trnave a prezentácie zamestnania v doprave pod záštitou MD SR, ktorá prebiehala v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Náš klub sprístupnil časť svojej expozície pre návštevníkov.
 
V zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2023 Klub priateľov železníc Trnavy a okolia usporiadal ďalší, v poradí už „X. ročník konferencie zameranej na minulosť, súčasnosť a budúcnosť železníc“. Konferencia sa uskutočnila v zasadačke Mestského úradu v Trnave dňa 19. októbra 2023 so začiatkom o 13:30 hodine. Zúčastnilo sa jej 46 účastníkov. Na konferencii sme privítali vzácneho hosťa a to Mgr. Jozefa Viskupiča - predsedu Trnavského samosprávneho kraja. K dispozícii bol aj vytlačený zborník so všetkými prednáškami z konferencie, ktorý dostal každý účastník zaregistrovaný pri príchode do konferenčnej miestnosti.
 
KPŽT za pomoci finančnej dotácie od TTSK zrealizoval Projekt „Obnova klubového vozňa Daa-K“. Jednalo sa o obnovu vozňa, ktorý je súčasťou Expozície Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia a nachádza sa na 4. nástupišti železničnej stanice Trnava. Obnova pozostávala z : - výmeny výdrevy jednej bočnej steny vozňa a výmeny izolácie na tejto stene, - obrúsenia a náteru všetkých stien vozňa, - obrúsenia a náteru strechy vozňa, - výroby šablón na technické nápisy vozňa, nalepenie šablón, natrenie nápisov a zlepeni e šablón, - náter rámov okien, mreží, - výmena okenných parapet – plechov, - náter schodov a brzdových súčastí. Obnova bola realizovaná svojpomocne formou dobrovoľných brigád členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov bez nároku na odmenu. Uskutočnilo sa celkom 11 brigád a to v termínoch 13.5., 5.10.,7.10., 11.10., 12.10., 14.10, 30.10., 4.11., 8.11., 11.11. a 14.11.2023. Brigád sa zúčastnilo 12 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov a celkom odpracovali 143 hodín. Všetky práce boli vykonané svojpomocne, okrem výroby šablón na technické nápisy. Výrobu týchto šablón sme zverili firme ŽELOS, ktorá sa zaoberá opravou železničných vagónov.
 
Dňa 06.12.2023 sa uskutočnilo zasadnutie rozšíreného výboru KPŽT, kde okrem členov výboru boli pozvaní členovia KPŽT, ktorí sa v priebehu roka 2023 aktívne zapojili do činnosti klubu formou účasti na brigádach na expozícii KPŽT a na Katarínke.
 
V ďalšej časti schôdze predniesol Správu o hospodárení KPŽT za rok 2023 hospodár KPŽT - Ing. Roman Remenár a Revíznu správu predniesla Ing. Katarína Voborníková.
 
Tajomník KPŽT Ing. Marek Bavolár prítomných oboznámil s plánom  Činnosť KPŽT na rok 2024. Plán činnosti KPŽT je zverejnený na webovej stránke www.kpzt.sk v sekcii „Činnosť“.
Nadväzne na plán práce predložil hospodár KPŽT - Ing. Roman Remenár návrh rozpočtu na rok 2024.
 
V diskusii vystúpilo viacero diskutujúcich.
Ako prvý v diskusii vystúpil  Ing. Milan Klubal, predseda sekcie dopravy ZSVTS – ocenil prácu výboru a členov KPŽT, uviedol základné informácie o činnosti ZSVTS a ich bodového systému týkajúceho sa dotovania jednotlivých sekcií SVTS, naznačil ďalší vývoj spolupráce s KPŽT a poďakoval za našu aktívnu činnosť. Informoval, že aj členovia KPŽT sa môžu zúčastňovať na akciách organizovaných SVTS-Doprava.
Ing. Peter Siváček - člen výboru KPŽT a zároveň člen výboru SVTS-Doprava informoval, že každý mesiac v poslednú stredu usporadúva SVTS-Doprava na GR ŽSR Bratislava seminár so zaujímavými témami súvisiacimi s dopravou.
Predseda KPŽT Mgr. Jozef Schmidt – informoval o možnosti poskytnutia 2 % z daní v prospech KPŽT, o výzve TTSK na dotáciu pre opravu rušňa OuK 2911/1907 v roku 2024. 95 % prostriedkov na opravu rušňa by bolo hradených z dotácie, zvyšok zaplatí KPŽT.
Ing. Ivan Ružek  - poďakoval účastníkom brigády na lesnej železnici na Katarínke v roku 2023 a pozval členov KPŽT na ďalšiu brigádu v tomto roku.
p. Peter Wagner - predložil námet na exkurziu: Trať Horná Štubňa – Kremnica – Hronská Dúbrava s možnosťou návštevy múzea mincí a medailí v Kremnici.
 
Mgr. Jozef Schmidt, predseda KPŽT mal záverečné slovo v ktorom, okrem iného, poďakoval za aktívny prístup v diskusii a požiadal všetkých členov klubu o aktívnu spoluprácu aj v tomto roku.
Fotografie z výročnej členskej schôdze sú v Galérii  

Výročná členská schôdza 17.03.2023

Výročná členská schôdza (VČS) Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) sa uskutočnila dňa 17. marca 2023 o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti železničnej stanice Trnava na 6. poschodí. Na VČS sa zúčastnilo 43 z 91 členov KPŽT čo je 47,3 % účasť, čím bola VČS uznášaniaschopná.
Výročnú členskú schôdzu KPŽT otvoril člen výboru KPŽT pán Ing. Peter Siváček, ktorý srdečne privítal hostí a všetkých prítomných a následne ju aj z poverenia výboru viedol. Ospravedlnil neprítomnosť predsedu KPŽT – Mgr. Jozefa Schmidta, ktorý sa z vážnych osobných dôvodov nemohol VČS zúčastniť.
     
V súlade so schváleným programom VČS predniesol tajomník KPŽT Ing. Marek Bavolár správu o činnosti KPŽT za rok 2022.
Prvou akciou v roku 2022 bola výročná členská schôdza, konaná  dňa 13. mája 2022 na obvyklom mieste, v zasadačke administratívnej budovy železničnej stanice Trnava. Zúčastnilo sa jej 50 členov a okrem obvyklého programu sa uskutočnilo aj  odovzdanie ocenenia ZSVTS dvom členom KPŽT. Za doterajšie úspešné pôsobenie a vykonané práce pre SVTS doprava a KPŽT, na návrh sekcie doprava Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (SVTS) si  pán Ing. Ľubomír Gazdík prevzal „Striebornú medailu“ a pán Ing. Dušan Holík si prevzal „Čestné uznanie“. Vzhľadom na ukončenie volebného obdobia sa v zmysle § 4, ods. 3 písm. d) Stanov KPŽT uskutočnili aj voľby do Výboru KPŽT a do Revíznej komisie KPŽT.
Ako druhá bola akcia „12. ročník pochodu Memoriál Ing. Mariána Školníka – Po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“, uskutočnená v sobotu 21. mája 2022. Pochodu  sa zúčastnilo 35 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. Účastníci si vypočuli príhovor predsedu KPŽT – pána Mgr. Jozefa Schmidta a rozprávanie pána Ing. Ivana Ružeka o histórii a budúcich plánoch úzkorozchodnej železničky. Potom sa všetci účastníci presunuli k zrúcaninám kláštora, kde pán Ružek porozprával mnoho zaujímavého o histórii kláštora.
Dňa 4. júna 2022 sa v zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2022 uskutočnila brigáda na lesnej železnici na Katarínke. Zúčastnilo sa jej 18 členov klubu a ich rodinných príslušníkov. Brigádnici pomohli pri podbití a navození štrku do koľajiska na časti trate pod nástupnou staničkou, rozrezávaní podvalov a navození a vysypaní štrku a podvalov k nástupnej staničke.
Dňa 17. júna 2022 sa KPŽT zapojil do akcie „Modulárske stretnutie železničných modelárov a DOD SPŠ dopravnej v Trnave“ a v rámci jej konania bola sprístupnená Expozícia KPŽT pre verejnosť v čase 13.00 – 17.00 h.
Dňa 2. júla 2022 sa v zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2022 uskutočnila akcia  „Malokarpatská lesná železnica v okolí Smolenického zámku“. Zúčastnilo sa jej 16 členov klubu a ich rodinných príslušníkov. Autobus odviezol účastníkov z Trnavy do Smoleníc, odkiaľ sa presunuli zo zastávky autobusu peši na nádvorie Smolenického zámku. Nasledovala jeho prehliadka s odborným výkladom príjemnej sprievodkyne. Najviac zaujali prekrásne výhľady z veže Smolenického zámku. Po prehliadke zámku a prestávke na občerstvenie nasledovala turistická vychádzka „Po stopách Malokarpatskej lesnej železnice v okolí Smolenického zámku“ v dĺžke asi 6 km. Touto vychádzkou účastníkov previedol a informácie o histórii lesnej železničky podrobne opísal člen klubu pán Wagner.
V zmysle plánu činnosti sa v dňoch 26. 8. až 28. 8. 2022 uskutočnila „Exkurzia – Tatranské elektrické železnice, Rušňové depo v Poprade“. Zúčastnilo sa jej 27 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov. Dňa 26. 8. 2022 účastníci navštívili Rušňové depo v Poprade, ktoré je prioritne určené ako domovské depo pre vlakové súpravy jazdiace na TEŽ a ozubnicovej železnici a pre ich údržbu. Depom účastníkov sprevádzal prednosta depa – pán Ing. Marián Surmík. Účastníkov exkurzie previedol po všetkých opravárenských halách a po vonkajších priestoroch areálu depa, kde bolo deponovaných viacero historických rušňov a vozňov patriacich Občianskemu združeniu Veterán klub železníc Poprad. Na druhý deň pokračovala exkurzia zážitkovou jazdou na novej zubačke zo Štrby na Štrbské Pleso. Potom si každý zvolil svoju vychádzku po tatranských chodníkoch, ktorú trochu ovplyvnili poobedné búrky. V nedeľu, po raňajkách, sa účastníci akcie vydali na cestu domov.
KPŽT dňa 27. septembra 2022 participoval aj na akcii Kam po skončení základnej školy „Študuj dopravu“, ktorú organizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ktorá prebiehala v priestoroch mestskej športovej haly v Trnave a Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Náš klub sprístupnil časť svojej expozície pre návštevníkov.
V zmysle plánu činnosti KPŽT na rok 2022 Klub priateľov železníc Trnavy a okolia usporiadal ďalší, v poradí už „9. ročník konferencie zameranej na minulosť, súčasnosť a budúcnosť železníc“. Konferencia sa uskutočnila v zasadačke Mestského úradu v Trnave dňa 13. októbra 2022 so začiatkom o 13.30 h. K dispozícii bol aj vytlačený zborník so všetkými prednáškami z konferencie, ktorý dostal každý účastník zaregistrovaný pri príchode do konferenčnej miestnosti. Plánované bolo aj online streamovanie prenosu z konferencie, avšak vzhľadom na technické problémy sa online prenos z konferencie neuskutočnil.
Ako vidieť, z vyššie uvedených aktivít KPŽT v roku 2022 sa, aj napriek ešte čiastočným obmedzeniam z dôvodu pandémie koronavírusu, uskutočnili všetky plánované akcie za aktívnej účasti členov KPŽT. Za všetku tú spoluprácu a podporu patrí všetkým poďakovanie.

V ďalšej časti schôdze predniesol Správu o hospodárení KPŽT za rok 2022 hospodár KPŽT - Ing. Roman Remenár a Revíznu správu predniesol predseda revíznej komisie - Ing. Dušan Holík.

Tajomník KPŽT Ing. Marek Bavolár prítomných oboznámil s plánom  Činnosť KPŽT na rok 2023. Plán činnosti KPŽT je zverejnený na webovej stránke www.kpzt.sk v sekcii „Činnosť“.

Nadväzne na plán práce predložil hospodár KPŽT - Ing. Roman Remenár návrh rozpočtu na rok 2023. Konštatoval, že predpokladané príjmy v tomto roku budú zárukou ich úspešného zvládnutia.

V diskusii vystúpilo viacero diskutujúcich.
Ako prvý v diskusii vystúpil  Ing. Milan Klubal, predseda SVTS doprava – uviedol základné informácie o činnosti ZSVTS a ich bodového systému týkajúceho sa dotovania jednotlivých sekcií SVTS, naznačil ďalší vývoj spolupráce s KPŽT a poďakoval za našu aktívnu činnosť.
Tajomník KPŽT  Ing. Marek Bavolár – informoval o možnosti poskytnutia 2 % z daní v prospech KPŽT, o výzve TTSK na dotáciu pre opravu rušňa OuK 2911/1907 v roku 2023. 90 % prostriedkov na opravu rušňa by bolo hradených z dotácie, zvyšok zaplatí KPŽT. Ďalej popísal možný cieľ exkurzie KPŽT v roku 2023 – priemyslovú železnicu Mladějov, spôsob ubytovania.
Člen klubu pán Peter Wagner informoval o možných jednodňových výletoch KPŽT – ponúkol zoznam štyroch lokalít od Piešťan až po Žilinu, ktoré by boli dosiahnuteľné vlakom alebo vlakom a autobusom, pričom vždy by obsahovali aj nenáročný alebo menej náročný turistický pochod – 1. Rajecké Teplice, 2. Trenčianske Teplice, 3. Topoľčiansky hrad a 4. Haluzice. Hlasovaním, ktoré vykonal  Ing. Marek Bavolár, si väčšina prítomných (28) zvolila prvú lokalitu – Rajecké Teplice. Akcia by sa tak mala uskutočniť použitím vlaku z Trnavy do Žiliny a Rajeckých Teplíc, kde je možné si prezrieť železničné múzeum v bývalej železničnej stanici, prejsť sa po kúpeľoch s návštevou ostrova s čárdou v kúpeľnom jazierku a tiež je tu možnosť člnkovania alebo kúpania sa v termálnom kúpalisku.
Ing. Milan Klubal, ponúkol akciu SVTS-D na otvorenie cestného mosta Štúrovo – Szob dňa 12. mája 2023 aj pre členov KPŽT.
Ing. Ivan Ružek predstavil publikáciu Tomáša Haviara Úzkorozchodné železnice hospodárskeho komplexu Smolenice – Dobrá Voda, ktorú podporilo Občianske združenie Katarínka, z ktorej jeden výtlačok venoval KPŽT.
Ing. Marek Bavolár informoval prítomných členov, že v budúcom roku 2024 prebehne výmena členských preukazov. 
Ing. Milan Klubal, ešte pozval prítomných na prednášku „Ing. Bronislav Weigl – Brnianske električkové tunely“, ktorá sa uskutoční dňa 29. marca 2023 v zasadačke Generálneho riaditeľstva ŽSR v Bratislave na Klemensovej ulici 8.
Ing. Peter Siváček doplnil informácie o pravidelných prednáškach SVTS-D uskutočňovaných na GR ŽSR Bratislava, napríklad o prednáške, ktorá sa uskutočnila dňa 15. februára 2023 o modelárskych aktivitách na SPŠD Trnava alebo ktorá sa uskutoční v apríli 2023 na tému „Revolučný grafikon“, pričom prednášať bude predseda KPŽT  Mgr. Jozef Schmidt. Predstavil tiež nový web svts-doprava.com, ktorý vzniká v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline.
Pán Wagner ešte spomenul výročie 150. rokov parnej prevádzky Bratislava – Trnava, ktoré pripadne na 1. mája 2023. Z následnej diskusie vyplynulo, že KPŽT neplánuje toto výročie pripomenúť špeciálnou akciou.      

Ing. Marek Bavolár, tajomník KPŽT mal záverečné slovo v ktorom, okrem iného, poďakoval za aktívny prístup v diskusii a požiadal všetkých členov klubu o aktívnu spoluprácu aj v tomto roku. Potom zasadnutie ukončil.
Fotografie z výročnej členskej schôdze sú v Galérii

Výročná členská schôdza 13.05.2022

    Výročná členská schôdza (VČS) sa uskutočnila dňa 13. marca 2022 o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti železničnej stanice Trnava na 6. poschodí. Na VČS sa zúčastnilo 50 z 83 členov KPŽT čo je 60,24 % účasť, čím bola VČS uznášaniaschopná. Výročnú členskú schôdzu otvoril a z poverenia výboru viedol tajomník KPŽT Ing. Marek Bavolár.
    Na úvod schôdze predseda KPŽT Mgr. Jozef Schmidt privítal hostí : Ing. Ivana Janáča - riaditeľa Zväzu Slovenských vedecko-technických spoločností a PhDr. Miloša Čikovského – člena výboru Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti – sekcie doprava.
    Zväz Slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS), na návrh sekcie doprava Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (SVTS)  ocenil dvoch členov KPŽT. Ocenení boli Ing. Ľubomír Gazdík – Strieborná medaila a Ing. Dušan Holík stupňom Čestné uznanie, za doterajšie úspešné pôsobenie a vykonané práce pre SVTS doprava a KPŽT. Toto ocenenie im odovzdal Ing. Ivan Janáč, riaditeľ Zväzu Slovenských vedecko-technických spoločností.
    V súlade so schváleným programom VČS predniesol predseda KPŽT Mgr. Jozef Schmidt správu o činnosti KPŽT za roky 2020 a 2021.
Rok 2020:
Prvou akciou bola výročná členská schôdza, konaná  dňa 6. marca 2020. Zúčastnilo sa jej 52 členov a okrem obvyklého programu sa uskutočnilo aj  odovzdanie ocenenia ZSVTS dvom členom KPŽT. Čestné uznanie si prevzali Ing. Peter Siváček a Ing. Peter Papík. 
Druhou akciou bol Jubilejný 10. ročník turistického pochodu „Memoriál Mariána Školníka – po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“ na počesť a pamiatku zakladajúceho člena a prvého predsedu KPŽT Ing. Mariána Školníka.
Tretia akcia bola Plavecký hrad – jazda sezónnym vlakom do Plaveckého Podhradia a výstup na Plavecký hrad“.
Štvrtou bola brigáda na lesnej železnici na Katarínke, ktorá sa uskutočnila až v auguste, namiesto plánovaného mesiaca jún.
V poradí piatou akciou bola v dňoch 4. až 6. septembra 2020  „Exkurzia Považská lesná železnica – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline“. Zúčastnilo sa jej 22 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov.
Ďalšie akcie z plánu na rok 2020 sa z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu COVID-19 neuskutočnili. Rovnako tradičný siedmy ročník Konferencie „Železnice v Trnavskom regióne História - Súčasnosť – Budúcnosť. Príspevky jednotlivých prednášajúcich boli priebežne umiestňované na webových stránkach KPŽT a VLAKY.NET.
Posledným bodom plánu práce KPŽT na rok 2020 bolo vydanie publikácie o histórii zabezpečovacej techniky (október 2020) „Historický vývoj zabezpečovacej techniky železníc na Slovensku 1848 až 2007“, autor Ing. Marko Engler, PhD.
 Rok 2021:
 Prvou akciou bola brigáda na lesnej železnici na Katarínke. Zúčastnilo sa jej 13 členov klubu a ich rodinných príslušníkov.
Ako druhá bola akcia „11.ročník pochodu Memoriál Ing. Mariána Školníka – Po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“. Zúčastnilo sa ho 28 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov.
Treťou akciou bola aktivita realizovaná na základe objednávky Mestského úradu v Trnave, Prednášku k 175. výročiu konskej železnice v rámci cyklu Potulky Malým Rímom. Súčasne sme účastníkom prezentovali aj expozíciu umiestnenú vo výstavnom vozni KPŽT, ktorý je súčasťou pamätníka železničnej dopravy na železničnej stanici v Trnave.
Štvrtou akciou bola „Exkurzia - Nitrianska poľná železnica a Slovenské poľnohospodárske múzeum“. Zúčastnilo sa jej 10 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov.
V zmysle plánu činnosti KPŽT sa podarilo aj napriek pandémii koronavírusu usporiadať ďalší, v poradí už ôsmy ročník konferencie zameranej na minulosť, súčasnosť a aj budúcnosť železníc. Konferencia sa uskutočnila v zasadačke Mestského úradu v Trnave dňa 21. októbra 2021 so začiatkom o 13:30 hodine. Vzhľadom na platné opatrenia pre pandémiu COVID-19 bolo možné konferenciu uskutočniť len pre obmedzený počet účastníkov. Pre tých, ktorí sa na konferenciu nedostali, bolo zabezpečené online streamovanie prenosu z konferencie.
Ako vidieť, z vyššie uvedených aktivít KPŽT aj napriek výrazným obmedzeniam z dôvodu pandémie koronavírusu, sa uskutočnilo viacero akcií za aktívnej účasti členov KPŽT, sponzorov z rôznych spoločností, či už železničných alebo mimo železničných. Za spoluprácu a podporu patrí všetkým poďakovanie.
     V ďalšej časti schôdze predniesol Správu o hospodárení KPŽT za roky  2020 a 2021 hospodár KPŽT - Ing. Ľubomír Gazdík a Revíznu správu predniesol predseda revíznej komisie - Ing. Dušan Holík.
    Predseda KPŽT Mgr. Jozef Schmidt prítomných oboznámil s plánom  Činnosť KPŽT na rok 2022. Plán činnosti KPŽT je zverejnený na webovej stránke www.kpzt.sk v sekcii „Činnosť“.
    Nadväzne na plán práce predložil hospodár KPŽT - Ing. Ľubomír Gazdík návrh rozpočtu na rok 2022. Konštatoval, že predpokladané príjmy v tomto roku budú zárukou ich úspešného zvládnutia.
    Vzhľadom na ukončenie volebného obdobia sa v zmysle § 4, ods. 3 písm. d) Stanov KPŽT uskutočnili voľby do Výboru KPŽT a do Revíznej komisie KPŽT. Za predsedu bol zvolený Mgr. Jozef Schmidt, za tajomníka Ing. Marek Bavolár, za hospodára Ing. Roman Remenár, členmi výboru sa stali Mgr. Roman Beňo, Ing. Marko Engler, PhD, Ing. Ľubica Mináriková a Ing. Peter Siváček. Za predsedu revíznej komisie bol zvolený Ing. Dušan Holík, a členmi sa stali Ing. Ľubomír Gazdík a Ing. Stanislav Trulík.
    V diskusii vystúpilo celkom sedem diskutujúcich.
V jej úvode naše rokovanie VČS pozdravil PhDr. Miloš Čikovský a predniesol návrhy možnej spolupráce s inými klubmi podobného zamerania. Tiež vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu medzi oboma zložkami (SVTS a KPŽT) a poďakoval za našu aktívnu činnosť.
Pani Gazdíková navrhla zvýšenie členského príspevku od budúceho roku na 10 EUR za rok a pre nepracujúcich dôchodcov na 5 EUR za rok.
Pán Ružek poďakoval za veľmi dobrú spoluprácu s Lesnou železnicou Katarínka a vyzdvihol najmä ochotu a brigádnickú pomoc na dostavbe a údržbe tejto železnice.
Pán Engler vo svojom príspevku hovoril o doterajšej činnosti KPŽT v súvislosti s pripomenutím si jeho 25 ročnej nepretržitej činnosti. Toto výročie bolo v roku 2021.
Pán Wagner priblížil plánovanú aktivitu Malokarpatská lesná železnica, ktorá bude v prvú júlovú sobotu.
Pán Bavolár pre členskú základňu uviedol bližšie informácie o pripravovanej akcii do Vysokých Tatier, súvisiacu s uvedením do prevádzky zrekonštruovanej ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso.
Pán Schmidt vo svojom príspevku hovoril o súčasných pomeroch na železnici so zameraním na Železničnú spoločnosť Slovensko. Tiež poďakoval Ing. Gazdíkovi, ako jednému zo zakladajúcich členov KPŽT a v súvislosti s jeho odchodom z výboru KPŽT mu navrhol jednorazovú odmenu 100 EUR.
    Mgr. Jozef Schmidt, predseda KPŽT mal záverečné slovo v ktorom, okrem iného, poďakoval za prejavenú dôveru pri vedení KPŽT a tiež požiadal všetkých členov klubu o aktívnu spoluprácu. Uistil ich, že novozvolený výbor vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie ďalšieho úspešného fungovania klubu a to samozrejme za výdatnej podpory a pomoci vás, členov klubu. 
Fotografie z výročnej členskej schôdze sú v Galérii
 

Výročná členská schôdza 13.05.2022

Názov súboru Veľkost
Pozvánka VČS KPŽT 13.05.2022.pdf 0.3 MB

Výročná členská schôdza 6.3.2020

Výročná členská schôdza (VČS) sa uskutočnila v piatok 6. marca 2020 o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti železničnej stanice Trnava na 6. poschodí. Na VČS sa zúčastnilo 52 z 91 členov KPŽT čo je 57,14 % účasť, čím bola VČS uznášaniaschopná. Výročnú členskú schôdzu otvoril a z poverenia výboru viedol člen výboru Bc. Milan Kubiček.
V súlade so schváleným programom VČS predniesol predseda KPŽT Mgr. Jozef Schmidt správu o činnosti KPŽT za rok 2019.
Vo svojej správe sa zameral na ťažiskové aktivity uplynulého obdobia, ktorými boli:
 
 • Trnavské kontexty, beseda s účasťou nášho člena Marka Englera, počas ktorej sa spomínalo na Bohuslava Kráľoviča.
 • Výročná členská schôdza dňa 8. marca 2019, na ktorej sa zúčastnilo 59 členov a okrem obvyklého programu sa uskutočnili aj Voľby do výboru KPŽT a do revíznej komisie. Zároveň bol odstupujúcemu predsedovi Ing. Miloslavovi Lužákovi udelený štatút „Čestný predseda KPŽT“.
 • ročník turistického pochodu „Memoriál Mariána Školníka – po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“ na počesť a pamiatku zakladajúceho člena a prvého predsedu KPŽT.
 • Brigáda na lesnej železnici na Katarínke, ktorej sa zúčastnilo 10 členov klubu a ich rodinných príslušníkov.
 • V dňoch 23. až 25. augusta 2019 sa zúčastnilo 35 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov exkurzie na ozubnicovú železnicu Tanvald – Kořenov – Harrachov.
 • Ústrednou akciou KPŽT v roku 2019 bolo pripomenutie si 120 rokov prevádzky na železničnej trati Jablonica – Brezová pod Bradlom. Klub vydal publikáciu, pamätný odznak a dňa 14. septembra 2019 vyvrcholili oslavy jazdou mimoriadneho motorového vlaku na trati Trnava – Jablonica – Brezová pod Bradlom a späť.
 • KPŽT dňa 3. októbra 2019 participoval aj na akcii Kam po skončení základnej školy „Študuj dopravu“, ktorú organizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ktorá prebiehala v priestoroch železničnej stanice Trnava a Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Náš klub sprístupnil časť svojej expozície pre návštevníkov, ktorí okrem artefaktov nachádzajúcich sa v expozičnom vozni si so záujmom prezreli aj prevádzku modelovej železnice.
 • V novembri sa konal v poradí už 6. ročník Konferencie zameranej na minulosť, súčasnosť a aj budúcnosť železníc. Konferencia sa uskutočnila v zasadačke Mestského úradu v Trnave dňa 14. novembra 2019 o 13.00 hodine. Jednou z noviniek bolo zaradenie prednášky študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Týmto krokom chceme prilákať mládež, ktorá by mala postupne preberať aktivitu v dobrovoľníckej činnosti a zároveň poskytnúť možnosť prezentácie činností žiakov zo Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave.
 • V decembri 2019 sa uskutočnilo rozšírené zasadnutie výboru KPŽT, na ktorom sme bilancovali rok 2019 a pripravovali program aktivít na rok 2020.
 • Ako vidieť, z vyššie uvedených aktivít KPŽT v roku 2019, toto všetko by nebolo možné bez aktívnej účasti členov KPŽT, sponzorov z rôznych spoločností, či už železničných alebo mimo železničných a orgánov samospráv. Za všetku tú spoluprácu a podporu patrí všetkým poďakovanie.
 V ďalšej časti schôdze predniesol Správu o hospodárení KPŽT za rok 2019 hospodár KPŽT - Ing. Ľubomír Gazdík a Revíznu správu predniesol predseda revíznej komisie - Ing. Dušan Holík.
 
Predseda KPŽT Mgr. Jozef Schmidt prítomných oboznámil s plánom  Činnosť KPŽT na rok 2020. Plán činnosti KPŽT je zverejnený v sekcii „Činnosť“.
 
Nadväzne na plán práce predložil hospodár KPŽT - Ing. Ľubomír Gazdík návrh rozpočtu na rok 2020. Konštatoval, že predpokladané príjmy v tomto roku budú zárukou ich úspešného zvládnutia.
 
Zväz Slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS), na návrh sekcie doprava Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (SVTS)  ocenil dvoch členov nášho KPŽT. Ocenení boli Ing. Peter Siváček a Ing. Peter Papík stupňom Čestné uznanie, za doterajšie úspešné pôsobenie a vykonané práce pre SVTS doprava a KPŽT. Toto ocenenie im odovzdal Ing. Milan Klubal, predseda SVTS, sekcie doprava.
 
V diskusii vystúpili celkom štyria diskutujúci. V jej úvode naše rokovanie VČS pozdravil Ing. Milan Klubal, predseda SVTS sekcia doprava. Okrem iného vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu medzi oboma zložkami a poďakoval za našu aktívnu činnosť. Nadväzne informoval o pripravovanej aktivite SVTS doprava a to na tematicky zameraný zájazd do Berlína (Nemecko) v mesiaci september 2019 (link INNOTRANS). Pán Schmidt informoval o pripravovanej exkurzii klubu do Pribyliny, ktorej termín sa posunul o týždeň, na začiatok septembra. Otázku príspevku členov vysvetlil pán Gazdík. Ten tiež informoval o možnosti prispieť pre náš klub 2% (3%) z daní tých, ktorí túto možnosť majú s tým, že tlačivá sú na našej stránke www.kpzt.sk. Pán Ružek vyslovil poďakovanie za zrealizovanú aktivitu – brigádu na úzkorozchodnej železničnej trati na Katarínke.
 
Mgr. Jozef Schmidt, predseda KPŽT, mal záverečné slovo v ktorom, okrem iného, poďakoval členom klubu za účasť na aktivitách a organizátorom jednotlivých aktivít za ich úspešnú realizáciu. Tiež požiadal všetkých členov klubu o aktívnu spoluprácu. Uistil ich, že výbor vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie ďalšieho úspešného fungovania klubu a to samozrejme za výdatnej podpory a pomoci členov klubu.
Fotografie z VČS sú umiestnené v sekcii "Galéria".

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu - 6. marca 2020

Názov súboru Veľkost
Pozvánka VČS KPŽT_06.03.2020.pdf 0.47 MB

Výročná členská schôdza mala obvyklý priebeh.

         Tak, ako bolo uvedené v pozvánke, výročná členská schôdza (VČS) sa uskutočnila v piatok 8. marca 2019 o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti trnavskej stanice na 6. poschodí. Na Výročnej členskej schôdzi sa zúčastnilo 59 z 91 členov KPŽT čo je 64,83 % účasť, čím bola VČS uznášaniaschopná. Predsedajúci členskej schôdze bol Mgr. Jozef Schmidt. 

          V súlade so schváleným programom VČS odznela správa o činnosti KPŽT za uplynulý rok. Tento rok bol pre naše Občianske združenie mimoriadne aktívnym a bohatým na akcie.

          Dominantnou akciou KPŽT bolo pripomenutie si 120 rokov prevádzky na železničnej trati Trnava – Smolenice – Jablonica – Senica – Kúty. Pri príležitosti osláv 120. výročia trate Trnava – Kúty za finančnej podpory viacerých podporovateľov KPŽT vydal brožúru, v rámci osláv 120. výročia trate Trnava – Kúty bola inštalovaná pamätná tabuľa na staničnej budove v Kútoch, ktorá tak bude pripomínať 120. výročie príchodu prvého parného vlaku z Trnavy do Kútov cez Jablonicu. KPŽT tiež dal vyrobiť pri tejto príležitosti pamätný odznak. V sobotu 9. júna 2018 oslavy 120. výročia prevádzky železničnej trate Trnava – Smolenice – Jablonica – Senica – Kúty prebiehali formou jazdy mimoriadneho motorového vlaku na trati Trnava – Kúty a späť. Nadväzne odzneli i správy o hospodárení a o revízii hospodárskej činnosti.

Návrh plánu činnosti KPŽT je rovnako zaujímavý a plný aktivít klubu. Plánujeme celkom sedem akcií a to:

 • 9. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka – po stopách malokarpatských železníc – Katarínka                                          Termín: 27. apríla 2019                                                                                                             
 • Železnica očami detí – aktivita ku Dňu detí                                                                                                                                       Termín: 5. júna 2019                                                                           
 • Vydanie brožúry pri príležitosti 120. výročia zahájenia prevádzky na železničnej trati Jablonica – Brezová pod Bradlom. Termín: 30. júna 2019
 • Exkurzia na ozubnicovú železničnú trať Tanvald – Kořenov – Harrachov                                                                              Termín je 23.-25. augusta 2019
 • Pripomenutie si 120. výročia uvedenia do prevádzky železničnej trate Jablonica – Brezová pod Bradlom spojené s nostalgickou jazdou z Trnavy do Brezovej pod Bradlom a späť.                         Termín: 14. septembra 2019
 • Študuj dopravu – participácia KPŽT na „Dni otvorených dverí TTSK“ a MDV SR                                                                     Termín: 3. októbra 2019
 • Konferencia VI - Železnice v trnavskom regióne                                                                                                                           Termín: 24. októbra 2019     

V ďalšom pokračovaní VČS predsedajúci uviedol, že súčasný predseda KPŽT Ing. Miloslav Lužák sa na vlastnú žiadosť rozhodol nekandidovať za člena výboru. Vychádzajúc z tejto skutočnosti navrhol, aby Ing. Miloslavovi Lužákovi bol udelený štatút „Čestný predseda KPŽT“. Prítomní tento návrh prijali a všetci vyjadrili súhlas s týmto návrhom.

Potom sa uskutočnili voľby do výboru KPŽT a do revíznej komisie KPŽT.

Do výboru KPŽT boli navrhnutí títo páni: Ing. Marek Bavolár, Ing. Marko Engler, PhD, Ing. Ľubomír Gazdík, Bc. Milan Kubiček, Ing. Roman Remenár, Mgr. Jozef Schmidt a Ing. Peter Siváček.

Do revíznej komisie boli navrhnutí títo páni: Ing. Dušan Holík, Bc. Milan Perný a Ing. Stanislav Trulík

Verejným hlasovaním boli uvedení páni zvolení. Novým predsedom KPŽT bol zvolený Mgr. Jozef Schmidt, novým tajomníkom bol zvolený Ing. Marek Bavolár a "staronovým" hospodárom bol zvolený Ing. Ľubomír Gazdík. Ostatní páni sú členovia výboru bez osobitnej funkcie. Rovnako bola zvolená aj revízna komisia, ktorej predsedom je Ing. Dušan Holík a ďalší dvaja páni sú jej členovia.

             Mgr. Jozef Schmidt, zároveň ako novozvolený predseda KPŽT mal záverečné slovo v ktorom, okrem iného, poďakoval za prejavenú dôveru pri vedení KPŽT a tiež požiadal všetkých členov klubu o aktívnu spoluprácu. Uistil ich, že výbor vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie ďalšieho úspešného fungovania klubu a to samozrejme za výdatnej podpory a pomoci vás prítomných. Potom zasadnutie ukončil.

Súbory na stiahnutie

Názov súboru Veľkost
Pozvánka VČS KPŽT_08.03.2019.docx 0.03 MB

Výročná členská schôdza Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia

Aj v tomto roku sa uskutoční

Výročná členská schôdza (VČS) Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT).

Pripravujeme ju na 8. marca 2019 s obvyklým začiatkom o 15.00 hodine.

Čoskoro nájdete na našej stránke konkrétnu pozvánku aj s programom rokovania.

Výbor KPŽT

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA (VČS) Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT)

Podľa Plánu práce sa uskutočnila VČS dňa 9. marca 2018 o 15.30 v zasadacej miestnosti Železničnej stanice Trnava na Kollárovej ulici. Zúčastnilo sa nás 53 členov. Na rokovaní bol prítomný aj Ing. Milan Klubal, predseda Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (SVTS) - doprava.

Okrem štandardných bodov rokovania bol prijatý a schválený aj Plán práce KPŽT na rok 2018, teda navrhnuté akcie boli odsúhlasené. Zároveň bola prerokovaná novela Stanov KPŽT. Dve pripomienky z diskusie boli akceptované a takto doplnený návrh bude zaslaný na Ministerstvo vnútra SR na schválenie.

V diskusii Ing. Milan Klubal,  okrem iného vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu medzi oboma zložkami a poďakoval za našu aktívnu činnosť. Tiež ponúkol našej členskej základni účasť na dvoch akciách poriadaných SVTS – doprava a to do Talianska a Nemecka (výstava InnoTrans Berlín, september 2018). Taktiež pán Schmidt informoval o doteraz známych podrobnostiach súvisiacich so 120. výročím uvedenia do prevádzky železničnej trate Trnava – Kúty, najmä o jazde historického vlaku. Pán Lužák, predseda KPŽT uviedol, že na akciu 120. výročie uvedenia do prevádzky železničnej trate Lužianky – Leopoldov bude pripravená brožúra a pamätný odznak. Zároveň KPŽT zabezpečuje obnovu pamätnej dosky osadenej na prijímacej budove v Hlohovci. Rovnako, okrem už spomenutej nostalgickej jazdy vlaku na trati Trnava – Kúty bude pripravená brožúra a budú vydané pamätné odznaky.

V závere bolo prijaté navrhnuté uznesenie z VČS a následne sme si pripomenuli medzinárodný deň žien (MDŽ) odovzdaním kvetov prítomným členkám. Potom predseda KPŽT ukončil oficiálnu časť VČS a nasledovalo spoločenské posedenie.

Niekoľko záberov z rokovania i posedenia si môžete pozrieť v Galérii.