Výročná členská schôdza 13.05.2022

Názov súboru Veľkost
Pozvánka VČS KPŽT 13.05.2022.pdf 0.3 MB

Výročná členská schôdza 6.3.2020

Výročná členská schôdza (VČS) sa uskutočnila v piatok 6. marca 2020 o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti železničnej stanice Trnava na 6. poschodí. Na VČS sa zúčastnilo 52 z 91 členov KPŽT čo je 57,14 % účasť, čím bola VČS uznášaniaschopná. Výročnú členskú schôdzu otvoril a z poverenia výboru viedol člen výboru Bc. Milan Kubiček.
V súlade so schváleným programom VČS predniesol predseda KPŽT Mgr. Jozef Schmidt správu o činnosti KPŽT za rok 2019.
Vo svojej správe sa zameral na ťažiskové aktivity uplynulého obdobia, ktorými boli:
 
 • Trnavské kontexty, beseda s účasťou nášho člena Marka Englera, počas ktorej sa spomínalo na Bohuslava Kráľoviča.
 • Výročná členská schôdza dňa 8. marca 2019, na ktorej sa zúčastnilo 59 členov a okrem obvyklého programu sa uskutočnili aj Voľby do výboru KPŽT a do revíznej komisie. Zároveň bol odstupujúcemu predsedovi Ing. Miloslavovi Lužákovi udelený štatút „Čestný predseda KPŽT“.
 • ročník turistického pochodu „Memoriál Mariána Školníka – po stopách malokarpatských železníc – Katarínka“ na počesť a pamiatku zakladajúceho člena a prvého predsedu KPŽT.
 • Brigáda na lesnej železnici na Katarínke, ktorej sa zúčastnilo 10 členov klubu a ich rodinných príslušníkov.
 • V dňoch 23. až 25. augusta 2019 sa zúčastnilo 35 členov KPŽT a ich rodinných príslušníkov exkurzie na ozubnicovú železnicu Tanvald – Kořenov – Harrachov.
 • Ústrednou akciou KPŽT v roku 2019 bolo pripomenutie si 120 rokov prevádzky na železničnej trati Jablonica – Brezová pod Bradlom. Klub vydal publikáciu, pamätný odznak a dňa 14. septembra 2019 vyvrcholili oslavy jazdou mimoriadneho motorového vlaku na trati Trnava – Jablonica – Brezová pod Bradlom a späť.
 • KPŽT dňa 3. októbra 2019 participoval aj na akcii Kam po skončení základnej školy „Študuj dopravu“, ktorú organizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ktorá prebiehala v priestoroch železničnej stanice Trnava a Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Náš klub sprístupnil časť svojej expozície pre návštevníkov, ktorí okrem artefaktov nachádzajúcich sa v expozičnom vozni si so záujmom prezreli aj prevádzku modelovej železnice.
 • V novembri sa konal v poradí už 6. ročník Konferencie zameranej na minulosť, súčasnosť a aj budúcnosť železníc. Konferencia sa uskutočnila v zasadačke Mestského úradu v Trnave dňa 14. novembra 2019 o 13.00 hodine. Jednou z noviniek bolo zaradenie prednášky študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Týmto krokom chceme prilákať mládež, ktorá by mala postupne preberať aktivitu v dobrovoľníckej činnosti a zároveň poskytnúť možnosť prezentácie činností žiakov zo Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave.
 • V decembri 2019 sa uskutočnilo rozšírené zasadnutie výboru KPŽT, na ktorom sme bilancovali rok 2019 a pripravovali program aktivít na rok 2020.
 • Ako vidieť, z vyššie uvedených aktivít KPŽT v roku 2019, toto všetko by nebolo možné bez aktívnej účasti členov KPŽT, sponzorov z rôznych spoločností, či už železničných alebo mimo železničných a orgánov samospráv. Za všetku tú spoluprácu a podporu patrí všetkým poďakovanie.
 V ďalšej časti schôdze predniesol Správu o hospodárení KPŽT za rok 2019 hospodár KPŽT - Ing. Ľubomír Gazdík a Revíznu správu predniesol predseda revíznej komisie - Ing. Dušan Holík.
 
Predseda KPŽT Mgr. Jozef Schmidt prítomných oboznámil s plánom  Činnosť KPŽT na rok 2020. Plán činnosti KPŽT je zverejnený v sekcii „Činnosť“.
 
Nadväzne na plán práce predložil hospodár KPŽT - Ing. Ľubomír Gazdík návrh rozpočtu na rok 2020. Konštatoval, že predpokladané príjmy v tomto roku budú zárukou ich úspešného zvládnutia.
 
Zväz Slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS), na návrh sekcie doprava Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (SVTS)  ocenil dvoch členov nášho KPŽT. Ocenení boli Ing. Peter Siváček a Ing. Peter Papík stupňom Čestné uznanie, za doterajšie úspešné pôsobenie a vykonané práce pre SVTS doprava a KPŽT. Toto ocenenie im odovzdal Ing. Milan Klubal, predseda SVTS, sekcie doprava.
 
V diskusii vystúpili celkom štyria diskutujúci. V jej úvode naše rokovanie VČS pozdravil Ing. Milan Klubal, predseda SVTS sekcia doprava. Okrem iného vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu medzi oboma zložkami a poďakoval za našu aktívnu činnosť. Nadväzne informoval o pripravovanej aktivite SVTS doprava a to na tematicky zameraný zájazd do Berlína (Nemecko) v mesiaci september 2019 (link INNOTRANS). Pán Schmidt informoval o pripravovanej exkurzii klubu do Pribyliny, ktorej termín sa posunul o týždeň, na začiatok septembra. Otázku príspevku členov vysvetlil pán Gazdík. Ten tiež informoval o možnosti prispieť pre náš klub 2% (3%) z daní tých, ktorí túto možnosť majú s tým, že tlačivá sú na našej stránke www.kpzt.sk. Pán Ružek vyslovil poďakovanie za zrealizovanú aktivitu – brigádu na úzkorozchodnej železničnej trati na Katarínke.
 
Mgr. Jozef Schmidt, predseda KPŽT, mal záverečné slovo v ktorom, okrem iného, poďakoval členom klubu za účasť na aktivitách a organizátorom jednotlivých aktivít za ich úspešnú realizáciu. Tiež požiadal všetkých členov klubu o aktívnu spoluprácu. Uistil ich, že výbor vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie ďalšieho úspešného fungovania klubu a to samozrejme za výdatnej podpory a pomoci členov klubu.
Fotografie z VČS sú umiestnené v sekcii "Galéria".

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu - 6. marca 2020

Názov súboru Veľkost
Pozvánka VČS KPŽT_06.03.2020.pdf 0.47 MB

Výročná členská schôdza mala obvyklý priebeh.

         Tak, ako bolo uvedené v pozvánke, výročná členská schôdza (VČS) sa uskutočnila v piatok 8. marca 2019 o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti trnavskej stanice na 6. poschodí. Na Výročnej členskej schôdzi sa zúčastnilo 59 z 91 členov KPŽT čo je 64,83 % účasť, čím bola VČS uznášaniaschopná. Predsedajúci členskej schôdze bol Mgr. Jozef Schmidt. 

          V súlade so schváleným programom VČS odznela správa o činnosti KPŽT za uplynulý rok. Tento rok bol pre naše Občianske združenie mimoriadne aktívnym a bohatým na akcie.

          Dominantnou akciou KPŽT bolo pripomenutie si 120 rokov prevádzky na železničnej trati Trnava – Smolenice – Jablonica – Senica – Kúty. Pri príležitosti osláv 120. výročia trate Trnava – Kúty za finančnej podpory viacerých podporovateľov KPŽT vydal brožúru, v rámci osláv 120. výročia trate Trnava – Kúty bola inštalovaná pamätná tabuľa na staničnej budove v Kútoch, ktorá tak bude pripomínať 120. výročie príchodu prvého parného vlaku z Trnavy do Kútov cez Jablonicu. KPŽT tiež dal vyrobiť pri tejto príležitosti pamätný odznak. V sobotu 9. júna 2018 oslavy 120. výročia prevádzky železničnej trate Trnava – Smolenice – Jablonica – Senica – Kúty prebiehali formou jazdy mimoriadneho motorového vlaku na trati Trnava – Kúty a späť. Nadväzne odzneli i správy o hospodárení a o revízii hospodárskej činnosti.

Návrh plánu činnosti KPŽT je rovnako zaujímavý a plný aktivít klubu. Plánujeme celkom sedem akcií a to:

 • 9. ročník Memoriálu Ing. Mariána Školníka – po stopách malokarpatských železníc – Katarínka                                          Termín: 27. apríla 2019                                                                                                             
 • Železnica očami detí – aktivita ku Dňu detí                                                                                                                                       Termín: 5. júna 2019                                                                           
 • Vydanie brožúry pri príležitosti 120. výročia zahájenia prevádzky na železničnej trati Jablonica – Brezová pod Bradlom. Termín: 30. júna 2019
 • Exkurzia na ozubnicovú železničnú trať Tanvald – Kořenov – Harrachov                                                                              Termín je 23.-25. augusta 2019
 • Pripomenutie si 120. výročia uvedenia do prevádzky železničnej trate Jablonica – Brezová pod Bradlom spojené s nostalgickou jazdou z Trnavy do Brezovej pod Bradlom a späť.                         Termín: 14. septembra 2019
 • Študuj dopravu – participácia KPŽT na „Dni otvorených dverí TTSK“ a MDV SR                                                                     Termín: 3. októbra 2019
 • Konferencia VI - Železnice v trnavskom regióne                                                                                                                           Termín: 24. októbra 2019     

V ďalšom pokračovaní VČS predsedajúci uviedol, že súčasný predseda KPŽT Ing. Miloslav Lužák sa na vlastnú žiadosť rozhodol nekandidovať za člena výboru. Vychádzajúc z tejto skutočnosti navrhol, aby Ing. Miloslavovi Lužákovi bol udelený štatút „Čestný predseda KPŽT“. Prítomní tento návrh prijali a všetci vyjadrili súhlas s týmto návrhom.

Potom sa uskutočnili voľby do výboru KPŽT a do revíznej komisie KPŽT.

Do výboru KPŽT boli navrhnutí títo páni: Ing. Marek Bavolár, Ing. Marko Engler, PhD, Ing. Ľubomír Gazdík, Bc. Milan Kubiček, Ing. Roman Remenár, Mgr. Jozef Schmidt a Ing. Peter Siváček.

Do revíznej komisie boli navrhnutí títo páni: Ing. Dušan Holík, Bc. Milan Perný a Ing. Stanislav Trulík

Verejným hlasovaním boli uvedení páni zvolení. Novým predsedom KPŽT bol zvolený Mgr. Jozef Schmidt, novým tajomníkom bol zvolený Ing. Marek Bavolár a "staronovým" hospodárom bol zvolený Ing. Ľubomír Gazdík. Ostatní páni sú členovia výboru bez osobitnej funkcie. Rovnako bola zvolená aj revízna komisia, ktorej predsedom je Ing. Dušan Holík a ďalší dvaja páni sú jej členovia.

             Mgr. Jozef Schmidt, zároveň ako novozvolený predseda KPŽT mal záverečné slovo v ktorom, okrem iného, poďakoval za prejavenú dôveru pri vedení KPŽT a tiež požiadal všetkých členov klubu o aktívnu spoluprácu. Uistil ich, že výbor vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie ďalšieho úspešného fungovania klubu a to samozrejme za výdatnej podpory a pomoci vás prítomných. Potom zasadnutie ukončil.

Súbory na stiahnutie

Názov súboru Veľkost
Pozvánka VČS KPŽT_08.03.2019.docx 0.03 MB

Výročná členská schôdza Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia

Aj v tomto roku sa uskutoční

Výročná členská schôdza (VČS) Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT).

Pripravujeme ju na 8. marca 2019 s obvyklým začiatkom o 15.00 hodine.

Čoskoro nájdete na našej stránke konkrétnu pozvánku aj s programom rokovania.

Výbor KPŽT

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA (VČS) Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT)

Podľa Plánu práce sa uskutočnila VČS dňa 9. marca 2018 o 15.30 v zasadacej miestnosti Železničnej stanice Trnava na Kollárovej ulici. Zúčastnilo sa nás 53 členov. Na rokovaní bol prítomný aj Ing. Milan Klubal, predseda Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (SVTS) - doprava.

Okrem štandardných bodov rokovania bol prijatý a schválený aj Plán práce KPŽT na rok 2018, teda navrhnuté akcie boli odsúhlasené. Zároveň bola prerokovaná novela Stanov KPŽT. Dve pripomienky z diskusie boli akceptované a takto doplnený návrh bude zaslaný na Ministerstvo vnútra SR na schválenie.

V diskusii Ing. Milan Klubal,  okrem iného vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu medzi oboma zložkami a poďakoval za našu aktívnu činnosť. Tiež ponúkol našej členskej základni účasť na dvoch akciách poriadaných SVTS – doprava a to do Talianska a Nemecka (výstava InnoTrans Berlín, september 2018). Taktiež pán Schmidt informoval o doteraz známych podrobnostiach súvisiacich so 120. výročím uvedenia do prevádzky železničnej trate Trnava – Kúty, najmä o jazde historického vlaku. Pán Lužák, predseda KPŽT uviedol, že na akciu 120. výročie uvedenia do prevádzky železničnej trate Lužianky – Leopoldov bude pripravená brožúra a pamätný odznak. Zároveň KPŽT zabezpečuje obnovu pamätnej dosky osadenej na prijímacej budove v Hlohovci. Rovnako, okrem už spomenutej nostalgickej jazdy vlaku na trati Trnava – Kúty bude pripravená brožúra a budú vydané pamätné odznaky.

V závere bolo prijaté navrhnuté uznesenie z VČS a následne sme si pripomenuli medzinárodný deň žien (MDŽ) odovzdaním kvetov prítomným členkám. Potom predseda KPŽT ukončil oficiálnu časť VČS a nasledovalo spoločenské posedenie.

Niekoľko záberov z rokovania i posedenia si môžete pozrieť v Galérii.