VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA (VČS) Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT)

Podľa Plánu práce sa uskutočnila VČS dňa 9. marca 2018 o 15.30 v zasadacej miestnosti Železničnej stanice Trnava na Kollárovej ulici. Zúčastnilo sa nás 53 členov. Na rokovaní bol prítomný aj Ing. Milan Klubal, predseda Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (SVTS) - doprava.

Okrem štandardných bodov rokovania bol prijatý a schválený aj Plán práce KPŽT na rok 2018, teda navrhnuté akcie boli odsúhlasené. Zároveň bola prerokovaná novela Stanov KPŽT. Dve pripomienky z diskusie boli akceptované a takto doplnený návrh bude zaslaný na Ministerstvo vnútra SR na schválenie.

V diskusii Ing. Milan Klubal,  okrem iného vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu medzi oboma zložkami a poďakoval za našu aktívnu činnosť. Tiež ponúkol našej členskej základni účasť na dvoch akciách poriadaných SVTS – doprava a to do Talianska a Nemecka (výstava InnoTrans Berlín, september 2018). Taktiež pán Schmidt informoval o doteraz známych podrobnostiach súvisiacich so 120. výročím uvedenia do prevádzky železničnej trate Trnava – Kúty, najmä o jazde historického vlaku. Pán Lužák, predseda KPŽT uviedol, že na akciu 120. výročie uvedenia do prevádzky železničnej trate Lužianky – Leopoldov bude pripravená brožúra a pamätný odznak. Zároveň KPŽT zabezpečuje obnovu pamätnej dosky osadenej na prijímacej budove v Hlohovci. Rovnako, okrem už spomenutej nostalgickej jazdy vlaku na trati Trnava – Kúty bude pripravená brožúra a budú vydané pamätné odznaky.

V závere bolo prijaté navrhnuté uznesenie z VČS a následne sme si pripomenuli medzinárodný deň žien (MDŽ) odovzdaním kvetov prítomným členkám. Potom predseda KPŽT ukončil oficiálnu časť VČS a nasledovalo spoločenské posedenie.

Niekoľko záberov z rokovania i posedenia si môžete pozrieť v Galérii.