STANOVY

Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia 

Klub bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra dňa 29.7.1996 pod číslom VVS/l - 900/90 - 11803.

§ 1

Základné ustanovenia

 1. Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (ďalej KPŽT) je dobro voľným združením občanov so zameraním na uspokojovanie rôznych špecializovaných záujmov a záľub občanov v oblasti železničnej dopravy.
 2. Klub je samostatným a nezávislým združením občanov bez ohľadu na ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické zmýšľanie, náboženské vyznanie, sociálne postavenie a vek.
 3. Sídlom KPŽT je Trnava.
 4. KPŽT má právnu subjektivitu s možnosťou nadobúdať práva a zaväzovať sa.

§ 2

Cieľ činnosti

 1. Združovať občanov, ktorí majú hlbší záujem o históriu, prevádzku železníc, koľajové vozidlá, cestovanie, zberateľskú činnosť, železničné modelárstvo ako aj iné príbuzné činnosti.
 2. Propagovať železničnú dopravu a svojou rôznorodou činnosťou napomáhať rozvoju Železníc Slovenskej republiky.
 3. Spolupracovať so Železnicami Slovenskej republiky a pomáhať pri organizovaní príležitostných historických osláv a jázd zvláštnych historických vlakov.
 4. Úzko spolupracovať s Múzejno-dokumentárnym centrom železníc v Bratislave pri zdokumentovávaní a záchrane železničných pamiatok.
 5. Spolupracovať s ďalšími subjektami v oblasti železničnej problematiky (vzdelávacie zariadenia, výskumné ústavy a pod.).
 6. Organizovať odborné prednášky a besedy pre záujemcov o problematiku železničnej dopravy za účelom rozširovania obzoru ich vedomostí.
 7. Aktívne prispievať k ochrane životného prostredia a viesť svojich členov k tomu, aby svojou činnosťou zvyšovali starostlivosť o životné prostredie.
 8. Zabezpečovať a distribuovať materiály potrebné pre svoju činnosť (metodické publikácie, časopisy, mapy atď.).

§ 3

Členstvo

 1. Členmi KPŽT sa môžu stať fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a programom klubu.
 2. Členstvo v KPŽT vzniká podaním prihlášky a zaplatením členských príspevkov.
 3. Dokladom o členstve v KPŽT je členská legitimácia, v ktorej sa potvrdzuje aj zaplatenie členských príspevkov na príslušný rok.
 4. Členstvo v KPŽT zaniká:
  1. písomným oznámením člena klubu,
  2. neplatením členských príspevkov,
  3. vyškrtnutím (úmrtie člena),
  4. hrubým porušením členských povinností.
   Zánik členstva potvrdzuje členská schôdza.
 5. Práva členov:
  1. zúčastňovať sa na všetkých podujatiach klubu a využívať všetky členské výhody,
  2. obracať sa na orgány klubu s námetmi a žiadosťami,
  3. po dosiahnutí plnoletosti hlasovať, voliť a byť volený do orgánov klubu.
 6. Povinnosti členov:
  1. dodržiavať stanovy KPŽT a smernice KPŽT,
  2. včas platiť členské príspevky,
  3. aktívne sa zúčastňovať na práci KPŽT,
  4. vykonávať funkcie, do ktorých bol členskou schôdzou zvolený alebo poverený a prijal ich.

§ 4 Organizačná štruktúra

 1.  KPŽT nemá nižšie organizačné jednotky.
 2. Orgány KPŽT sú:
  1. členská schôdza,
  2. výbor KPŽT,
  3. revízna komisia.
 3. Členská schôdza je najvyšším orgánom KPŽT. Členskú schôdzu zvoláva výbor KPŽT podľa potreby, minimálne však raz ročne. Členská schôdza:
  1. schvaľuje stanovy KPŽT a zmeny v nich,
  2. prerokováva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení KPŽT za obdobie od predchádzajúcej členskej schôdze a správu revíznej komisie,
  3. prerokováva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet na príslušný rok,
  4. volí na dvojročné funkčné obdobie výbor KPŽT a revíznu komisiu KPŽT,
  5. na návrh výboru v odôvodnených prípadoch ruší členstvo v KPŽT,
  6. je uznášania schopná pri účasti najmenej 1/3 všetkých členov, uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov,
  7. rozhoduje o zániku KPŽT a vysporiadaní jeho majetku. Na schválenie je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných členov.
 4. Výbor KPŽT je výkonným orgánom KPŽT a riadi činnosť klubu medzi členskými schôdza mi. Jeho členmi sú predseda, tajomník, hospodár a 2-4 členovia klubu. Štatutárny mi zástupcami sú predseda a tajomník. Výbor sa schádza podľa potreby. Je oprávnený prijímať uznesenia, ak je na hlasovaní prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Neodkladné záležitosti prislúchajúce do pôsobnosti výboru je oprávnený vybaviť predseda klubu alebo tajomník. Ich postup musí dodatočne schváliť výbor KPŽT.
 5. Revízna komisia KPŽT vykonáva revíznu činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom klubu, dozornú činnosť v dodržiavaní stanov a smerníc KPŽT a rieši sťažnosti. Je nezávislým orgánom KPŽT a za svoju činnosť zodpovedá výlučne členskej schôdzi. Revízna komisia má troch členov. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výbore KPŽT. Revíznu komisiu volí a odvoláva členská schôdza KPŽT.

§ 5 Hospodárenie a majetok

 1. Zdroje činnosti KPŽT tvoria:
  1. členské príspevky,
  2. príspevky od iných organizácií a sponzorov,
  3. výnosy z vlastnej činnosti,
  4. dary a subvencie.
 2. Zdrojom majetku sú nehnuteľnosti a hnuteľnosti získané vlastnou činnosťou.
 3. Majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou zostáva vlastníctvom KPŽT ako celku.
 4. Za hospodárenie zodpovedá hospodár KPŽT.

§ 6 Záverečné ustanovenia

 1. Za KPŽT sú oprávnení rokovať a zaväzovať štatutárny zástupcovia.
 2. Na platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb, pri podpise sa uvedie aj funkcia, ktorá ich na konanie oprávňuje.
 3. Materiály KPŽT sú prístupné všetkým členom KPŽT.
 4. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými zákonmi a predpismi.
 5. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.
 6. Klub priateľov železníc Trnavy a okolia bol zaregistrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 29.7.1996.
  Adresa klubu: Klub priateľov železníc Trnavy a okolia
  Železničná stanica, Kolárova ul. č. 36, 917 95 Trnava